• شرکت کننده محترم؛ در ادامه عبارت هایی درباره ویژگی های جسمی و روانشناختی ارائه خواهد شد. گزینه ای را انتخاب کنید که به وضعیت شما نزدیکتر است. تاجایی که ممکن است، از انتخاب گزینه «بین این و آن» خودداری کنید.