• شرکت کننده محترم؛

    اين پرسشنامه حاوی جملاتی درباره ارتباط شما با دیگران است. هر عبارت را با دقت بخوانيد و با در نظر گرفتن وضعيت کلي و عمومي روابط خود، عددي را که بيش از همه گوياي وضعيت شماست انتخاب كنيد و علامت بزنید. در اين مقياس هيچ يك از پاسخ ها صحيح يا غلط نيستند. ممكن است بعضي از عبارت‌ها كاملا با ويژگي‌هاي شما مطابقت نكند، اما سعي كنيد در اين موارد هم، گزينه‌اي را كه به طور نسبي با خصوصيات شما مطابقت مي‌كند علامت بزنيد. لطفاً هيچ عبارتي را بدون پاسخ نگذاريد. جواب درست، اولين عددي است كه به ذهن شما مي‌رسد.