• لطفا با توجه به تغییراتی که در هفته گذشته در زندگی زناشویی شما رخ داده است، به سوالات پاسخ دهید.