• شركت‌كننده محترم؛‌ سلام

    لطفا هرگروه از جملات را با دقت بخوانيد. سپس هر كدام كه بيشتر از بقيه، گوياي احساس شما در طي 2 هفته گذشته است را انتخاب كنيد.