آزمون مهارت‌ها

  • شركت‌كننده محترم؛ سلام

    در ذيل، عبارت‌ها و سؤال‌هايي درمورد افكار و رفتارهاي شما در موضوعات و موقعيت‌هاي مختلف ارائه شده است. لطفا پاسخ خود به هريك از عبارات را، با انتخاب يك عدد از صفر (هيچ) تا 10 (بطور كامل) مشخص نماييد.