شخصیت -4

  • شركت‌كننده محترم؛ سلام

    در پاسخ دادن به هر عبارت، لازم است احساسات و رفتار عادي و عمومي خود را در نظر بگيريد. در اين پرسشنامه، پاسخ صحيح و غلط وجود ندارد بلكه پاسخ شما به هر عبارت، اولين جوابي است كه به ذهن شما مي‌رسد. تا جايي كه ممكن است از انتخاب گزينه «نظري ندارم» پرهيز كنيد.