• Hidden
  • شرکت کننده محترم؛

    آزمونی که در اختیار شما قرار گرفته است دارای جمله هایی است که مردم برای توصیف خودشان به کار می برند. این جمله ها برای کمک به توصیف احساس، رفتار و طرز فکر شما در نظر گرفته شده است. «صداقت» و جدیت شما در علامت گذاری جمله ها به شناخت شما کمک می کند. چنانچه تعدادی از سوال ها، غیر واقعی به نظر می آیند یا با شرائط شما منطقی نیستند، نگران نباشید زیرا آن ها برای توصیف افرادی با مسائل مختلف تهیه شده اند. * اگر شما با یک جمله موافق هستید یا معتقدید که منطبق با وضعیت شماست، واژه «بله» را در پاسخ انتخاب کنید. ** اگر شما با یک جمله موافق نیستید یا معتقدید که در مورد شما صحت ندارد، واژه «خیر» را در پاسخ انتخاب کنید. *** سعی کنید به همه جمله ها جواب دهید، حتی اگر از انتخاب خود مطمئن نیستید. **** اگر حداکثر سعی خود را نمودید ولی نتوانستید نتیجه بگیرید، واژه «خیر» را در پاسخ انتخاب کنید.