عنوان نشریه: مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه: تير 1396، دوره 15، شماره 4 (پي در پي 93)؛ از صفحه 244 تا صفحه 251.

عنوان مقاله: تاثير مشاوره قبل از ازدواج با رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايت جنسي زوجين

نویسندگان: اكبري تركستاني نعيمه، رمضان نژاد پلينوس، عابدي محمدرضا، عشرتي بابك، موحدمجد مجيد، نكوبهر عباس

 آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

 چکیده:

پيش زمينه و هدف: خانواده سلول بنيادي پيکر جامعه است و سلامت آن، تعالي روحي و معنوي و رشد فکري جامعه را در پي دارد.يکي از مباحث عام جامعه امروز، تقويت پايه هاي زندگي زناشويي است.توجه به آمارهايي که اشاره به دلايل جدايي زوجين و رشد اين پديده دارد، بر ضرورت وجود صميميت احساسي و جنسي که منجر به رضايتمندي جنسي در آنان مي شود تمرکز داشته و ايجاد و ارتقاء سطح آگاهي زوجين در زمينه تفاهم جنسي را مهم ترين و موثرترين راه ها مي داند.هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج با رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر رضايت جنسي مي باشد.

مواد و روش کار: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني از نوع تجربي مي باشد.جمعيت هدف در اين پژوهش زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج شهر اصفهان بودند.نمونه اي به حجم 60 زوج انتخاب و وارد مطالعه شدند و سپس به صورت تصادفي در دو گروه مداخله (30 زوج) و کنترل (30 زوج) جاي گرفتند.پس از پايان جلسات مشاوره پرسش نامه رضايت جنسي براي دو گروه تکميل گرديد سپس داده ها توسط نرم افزار spss21 و آزمون من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که اختلاف معني داري بين تاثير مشاوره قبل از ازدواج و رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر روي رضايت جنسي زوجين نسبت به روش مرسوم مشاوره قبل از ازدواج وجود نداشت (p>0.02).لذا نياز به پژوهش هايي با تعداد نمونه بيشتر و با انتخاب گروه هدفي که بين يک تا پنج سال از ازدواج آنان گذشته باشد، احساس مي گردد.

بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد انتخاب زمان بسيار کوتاه قبل از زندگي مشترک و يا بلافاصله پس ازآن براي آموزش با روش هايي نظير رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد، موثر نبوده چراکه زوجين در اين زمان، از شور و هيجان خاصي برخوردار بوده و هنوز با مشکلاتي که احساس نياز به دريافت مشاوره در آنان را برانگيزد، برخورد ننموده اند.

 https: //www.sid.ir/FileServer/JF/3000613969301.pdf


عنوان نشریه: فيض: بهار 1383، دوره 8، شماره 1 (پی در پی 29)؛ از صفحه 101 تا صفحه 107.

 عنوان مقاله: تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران

نویسندگان: معتمدي بتول، سلطان احمدي ژيلا، نيكيان يداله

 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 چکیده:

سابقه و هدف: والدين همواره آرزومند داشتن کودکان سالم هستند.وجود کودکي بيمار با اختلالات مادرزادي و ژنتيکي مشکلات عديده اي را به دنبال دارد.يکي از مهم ترين وظايف مراکز بهداشتي برگزاري کلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج مي باشد.اين پژوهش به منظور تعيين تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در شهر کرمان انجام شد.

مواد و روش ها: اين بررسي به روش نيمه تجربي در دو مرحله قبل از مشاوره و 2 تا 8 هفته بعد از مشاوره بر روي 116 دختري که به طور تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديد.ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه پژوهشگر ساخت بود که پس از تعيين روايي و پايايي آن مورد استفاده قرار گرفت و شامل دو بخش خصوصيات فردي شاخص هاي آگاهي سنجي بود.شاخص هاي آگاهي سنجي در چهار بخش پيشگيري از معلوليت ها، مراقبت هاي دوران بارداري، کنترل مواليد و تغذيه با شير مادر بود که هر بخش داراي 6 شاخص با حداکثر و حداقل نمره 6 و 0 بود.تاثير مشاوره بر دانش نمونه ها با آماره Paired t-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت.

يافته ها: ميانگين ± انحراف معيار سن افراد مورد مطالعه 22.1 ±4.2 سال بود.نمره آگاهي آنها به ترتيب قبل و بعد از مشاوره در مورد پيشگيري از معلوليت ها 3.9± 0.1 و 4.6± 1، مراقبت هاي دوران بارداري 4.3 ±1.2 و 4.6 ±1.1، کنترل مواليد 2.4± 1.7 و 3.9± 1.6 و تغذيه با شير مادر 3.7± 1.7 و 4.4± 1.6 بود.بين ميانگين نمره آگاهي آنها در قبل و بعد از مشاوره تفاوت معني دار آماري وجود داشت (P<0.0).

نتيجه گيري و توصيه ها: به طور کلي مشاوره قبل از ازدواج بر دانش دختران تاثير دارد اما در موارد مراقبت هاي دوران بارداري و کنترل مواليد نقاط ضعفي وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/59613832901.pdf


عنوان نشریه: زن و مطالعات خانواده: بهار 1389، دوره 2، شماره 7؛ از صفحه 121 تا صفحه 132.

عنوان مقاله: تدوين محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي شناسايي عوامل و مهارت هاي معنوي و اخلاقي پيش بيني کننده ازدواج موفق در بين زوج هاي تبريز

نویسندگان: كريمي ثاني پرويز، اسمعيلي معصومه، فلسفي نژاد محمدرضا، شفيع آبادي عبداله، فرح بخش كيومرث، احيايي كبري

 چکیده:

هدف اصلي اين مطالعه، تدوين محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي شناسايي عوامل و مهارت هاي معنوي و اخلاقي پيش بيني کننده ازدواج موفق در بين زوج هاي تبريز است.

روش: در پژوهش حاضر از روش نظريه زمينه اي که يکي از روش هاي تحليل داده هاي کيفي است استفاده شده است.جامعه آماري شامل کليه زوجين مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تبريز در سال 1389 است.40 نفر از زوجين مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تبريز انتخاب شدند.براي انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گيري هدفمند استفاده گرديد.تکنيک عمده براي جمع آوري داده ها، مصاحبه نيمه استاندارد يا نيمه ساختاريافته بود.

يافته ها: داشتن صداقت، صبور بودن، اخلاق نيکو، پاک بودن، وفاداري، داشتن ايمان و توجه به اعتقادات، مسووليت پذيري، توجه به ارزش ها، احترام گذاشتن و گذشت، تفاهم در مساله پوشش، تشابه آداب و رسوم فرهنگي، توجه به مسائل معنوي مخصوصا تشابه و تفاهم در اعتقادات و فعاليت هاي مذهبي، پاي بندي به خانواده و توجه و احترام به خانواده به خصوص پدر و مادر از جمله عوامل معنوي و اخلاقي ضروري در انتخاب همسر در جهت دستيابي به ازدواج موفق است.کسب مهارت هايي نظير درست صحبت کردن، احترام متقابل، اخلاق نيکو، درک طرف مقابل، گذشت، صبر، قانع بودن، صداقت و مسووليت پذيري و خودشناسي مورد تاکيد زوجين موفق بود.

نتيجه گيري: توجه به معيارها و مهارت هاي معنوي و اخلاقي در هنگام ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج مي تواند نقش زيادي در دستيابي به ازدواج موفق داشته باشد.

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/6007413890707.pdf


عنوان نشریه: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران): پاییز 1385، دوره 13، شماره 52؛ از صفحه 93 تا صفحه 100.

عنوان مقاله: بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهي دختران

نویسندگان: حاجي كاظمي افتخارالسادات، محمدي رخشنده، حسيني فاطمه

 آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی، خیابان ولیعصر، خیابان رشیدیاسمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 چکیده:

زمينه و هدف: مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج، يکي از مسايل مهم در تمام جوامع مي‌باشد.از همين رو در اکثر جوامع براي آن برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است.در برنامه مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج، زوجين با مسايل باروري (بهداشت دستگاه تناسلي، روشهاي پيشگيري از بارداري و…) آشنا شده و اهميت آن را درک خواهند کرد.اين امر به ارتقاء سطح سلامت زوجين کمک موثري خواهد کرد.هدف اين مطالعه تعيين تاثير برنامه مشاوره قبل از ازدواج، بر آگاهي دختران بعد از شرکت در برنامه مشاوره در مراکز بهداشتي و درماني بود.

روش بررسي: اين بررسي يک مطالعه نيمه تجربي بود که ابتدا آگاهي دختران قبل از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتي در زمينه بهداشت دستگاه تناسلي، اهميت تنظيم خانواده و اصول استفاده از قرص و کاندوم تعيين شد و پس از شرکت در برنامه مشاوره، مجددا آگاهي نمونه‌ها در زمينه‌هاي ذکر شده تعيين شد.به پاسخ‌هاي صحيح، نمره داده شد.ميانگين و انحراف معيار نمرات اخذ شده در دو مرحله محاسبه شد.تغييرات ميانگين نمرات دو مرحله با آزمون ويلکاکسون تجزيه و تحليل شد.جامعه پژوهش، کليه دختران شرکت کننده در برنامه مشاوره پيش از ازدواج بودند که از بين آنها 600 نمونه به روش نمونه‌گيري مستمر انتخاب شدند.ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه بود.محيط پژوهش، مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران بود.

يافته‌ها: براساس يافته‌هاي پژوهش، ميانگين و انحراف معيار سن دختران، 94/3±82/21 سال بود که 4/47% ديپلم داشتند و 6/76% خانه‌دار بودند.تغيير ميانگين نمرات آکاهي در زمينه بهداشت دستگاه تناسلي، اصول استفاده از قرص پيشگيري از بارداري و کاندوم، بعد از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتي، از نظر آماري معني‌دار بود(p>0.0001).اما تغيير ايجاد شده ميانگين نمرات آگاهي در زمينه اهميت استفاده از تنظيم خانواده از نظر آماري معني‌دار نبود.

نتيجه‌گيري: يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن بود که برنامه مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج بر آگاهي دختران در زمينه بهداشت دستگاه تناسلي و اصول استفاده از قرص و کاندوم تاثير داشته است، اما تاثيري بر آگاهي آنان در زمينه اهميت استفاده از روشهاي تنظيم خانواده نداشته است.با توجه به اهميت تنظيم خانواده، زوجين بهتر است قبل از تصميم به ازدواج در اين زمينه آموزش داده شوند و دوران تحصيلات دبيرستان براي اين آموزش مناسب مي‌باشد.پژوهشگران پيشنهاد مي‌کنند مطالعه طولي آينده‌نگر براي تعيين اثربخشي برنامه مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج انجام شود.

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/52413855210.pdf


عنوان نشریه: مجله دانش و تندرستي: تابستان 1389، دوره 5، شماره ويژه نامه ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران؛ از صفحه 111 تا صفحه 111.

عنوان مقاله: بررسي رضايت از برنامه مشاوره قبل از ازدواج در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره قبل از ازدواج در شهر رشت، سال 1388

نویسندگان: پورمرزي داوود، ريماز شهناز

 چکیده:

مقدمه: ميزان رضايت مندي مراجعين يک معيار مهم براي ارزيابي کيفيت خدمات بهداشتي درماني است.اين افراد منبع خوبي براي ارزيابي کيفيت خدمات مي باشند.در ارايه 1 خدمات مشاوره اي مراجعه کننده محور اصلي است و همه خدمات براي او است.رضايت وي نشان دهنده صحت خدمات است.ناخرسندي مردم منجر به قطع ارتباط آنان با نظام بهداشتي يا حداقل عدم مشارکت آنان در ارايه خدمات مي شود.به علاوه ناخوشايندي مردم منجر به احساس عدم کفايت و ناخشنودي پرسنل و به تبع آن کاهش کارآيي نظام بهداشتي مي گردد.در اين مطالعه رضايت دريافت کنندگان مشاوره قبل از ازدواج در شهر رشت بررسي مي شود.

مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي توصيفي – تحليلي 240 نفر از افراد مراجعه کننده به واحد مشاوره قبل از ازدواج مرکز بهداشتي درماني شماره دو که تنها واحد ارايه مشاوره قبل از ازدواج در شهر رشت مي باشد به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و با استفاده از پرسش نامه رضايت سنجي محقق ساخته رضايت آن ها ازبرنامه مشاوره قبل ازازدواج مورد بررسي قرارگرفت.داده ها سپس وارد نرم افزار SPSS شد و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون کاي دو مورد تجزيه وت حليل قرار گرفت.

يافته ها: ميانگين سن زنان 22.38±4.9 و مردان 25.19±4.0 بود.%55.8 زنان خانه دار بودند %54.2 مردان شغل آزاد داشتند.%42.5 زنان و %38.3 مردان داراي تحصيلات ديپلم بودند.که تفاوت دردو گروه ازنظرآماري معنادارنبود.%94.2 زنان و %86.6 مردان توضيحات مشاور را کافي مي دانستند که تفاوت معنادار بود (P=0.046).%84.4 زنان و %68.1 مردان از فيلم آموزشي رضايت داشتند که تفاوت معنادار بود (P=0.003).در افراد با تحصيلات زير ديپلم %84.6، ديپلم %79.4 و دانشگاهي %60.9 از فيلم آموزشي رضايت داشتند که اين تفاوت معنادار بود (P=0.003).%76.5 مردان و %75 زنان فضاي کلاس را مناسب مي دانستند که تفاوت معنادار نبود.افراد با تحصيلات زير ديپلم %90.7، ديپلم %73.7 و دانشگاهي %62.5 از فضاي کلاس آموزشي رضايت داشتند که تفاوت معنادار بود (P<0.001).%95.7 زنان و %85 مردان مطالب ارايه شده را واضح و قابل فهم مي دانستند.که تفاوت معنادار بود (P=0.006).%95.7 زنان و %88.2 مردان مطالب ارايه شده را باعث بالا رفتن آگاهي شان مي دانستند که تفاوت معنادار بود (P=0.034).

نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده کلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج توانسته است تا حدي رضايت مراجعين را جلب نمايد.بازنگري در مباحث مطروحه، تهيه فيلم هاي آموزشي با توجه به نياز ها، به کارگيري نيروهاي آموزش ديده و اختصاص فضاي مناسب آموزشي لازم به نظر مي رسد.


عنوان نشریه: پايش: مرداد و شهريور 1397، دوره 17، شماره 4 #g00217؛ از صفحه 442 تا صفحه 431.

 عنوان مقاله: تدوين و ارائه الگوي مطلوب مشاوره پيش از ازدواج مبتني بر فرهنگ اسلامي – ايراني

نویسندگان: اختياري اميري راضيه، فرح بخش كيومرث، كلانترهرمزي آتوسا، سليمي بجستاني حسين

آدرس: تهران، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/54613970406.pdf


عنوان نشریه: پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره (مطالعات تربيتي و روان شناسي): بهار و تابستان 1394، دوره 5، شماره 1؛ از صفحه 4 تا صفحه 19.

عنوان مقاله: اثربخشي الگوي راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج مبتني بر رويکرد چند بعدي بومي نگر بر کيفيت زندگي زناشويي

نویسندگان: كريمي ثاني پرويز، اسماعيلي معصومه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي الگوي راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج مبتني بر رويکرد چند بعدي بومي نگر بر کيفيت زندگي زناشوئي است.جامعه آماري شامل کليه زوجين مراجعه کننده به مراکز بهداشت تبريز بودند که بصورت نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند.12 زوج در گروه آزمايش و 12 زوج در گروه کنترل بطور تصادفي قرار داده شد.ابزار مورد استفاده براي سنجش، پرسشنامه رضايت زناشوئي انريچ بود.روش مورد استفاده روش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است.به منظور تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از شاخص هاي توزيع فراواني و ميانگين و در سطح آمار استنباطي از تحليل کوواريانس استفاده گرديد.يافته هاي پژوهش نشان داد که الگوي آموزشي راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج مبتني بر رويکرد چند بعدي بومي نگر بر بهبود ابعادي نظير رضايت زناشويي، ابعاد و موضوعات شخصيتي، ارتباطات، حل تعارض، مسايل مالي، اوقات فراغت، ارتباط با خانواده اصلي و دوستان، نقش هاي همسري و جهت گيري مذهبي و معنوي تاثير معناداري دارد.اما بر روابط جنسي و تربيت فرزند تاثير معناداري نداشت.با توجه به ارتباط تعاملي و در هم پيچيده مسائل فردي، زناشوئي و فرهنگي – اجتماعي، جهت ارتقاء کيفيت زندگي زناشويي مي توان از الگوي آموزشي راهنمائي و مشاوره قبل از ازدواج تدوين شده مبتني بر رويکرد چند بعدي بومي نگر در دوره هاي مشاوره قبل از ازدواج استفاده نمود.

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/4005013940110.pdf


عنوان نشریه: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق): اسفند 1390، دوره 13، شماره 10 (ويژه نامه)؛ از صفحه 10 تا صفحه 10.

عنوان مقاله: رعايت اصول اخلاقي در کلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج

نویسندگان: سالاروند شهين، کامران عزيز، لطفي مقدم علي

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، دانشکده بهداشت

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/v66513901010.pdf


عنوان نشریه: مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه: مرداد 1396، دوره 15، شماره 5 (پي در پي 94)؛ از صفحه 386 تا صفحه 394.

عنوان مقاله: رضايت از كيفيت برنامه آموزشي و مشاوره اي قبل از ازدواج بين زوجين در شهرستان اروميه

نویسندگان: اميرزاده ايرانق جميله، رسولي جواد، قلي پور آيسان، نبي لو بهرام

 آدرس: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 چکیده:

پيش زمينه و هدف: برنامه آموزشي و مشاوره اي قبل از ازدواج به عنوان يك عامل مهم در ارتقا كيفيت زندگي زناشويي محسوب مي شود.لذا اين مطالعه براي تعيين رضايت زوجين در شرف ازدواج از كيفيت برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي فراهم شده در مراكز بهداشتي شهر اروميه انجام گرفت.

مواد و روش كار: اين مطالعه مقطعي ) توصيفي- تحليلي (بر روي 50 زوج كه در طول سه ماه به مراكز بهداشتي مراجعه كرده بودند انجام شد.ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه دوقسمتي بود.قسمت اول شامل سوالات دموگرافيك و قسمت دوم 22 سوال مربوط به ابعاد رضايت از كيفيت شامل بعد فيزيكي، اطمينان، پاسخگويي، تضمين و همدلي مي باشد.اطلاعات به روش تحليل مسير با استفاده از نرم افزار Mplus-5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: ميانگين سن ازدواج براي مردان 4.55±26.48 و زنان 5.29±21.91 بود.يافته ها نشان داد كه سطح تحصيلي (b2=-0.292)، محل سكونت (b2=-0.075) و جنسيت (b2=-0.106) اثر منفي غيرمستقيم در رضايت زوجين دارد.همچنين يافته ها مشخص كرد كه به ترتيب بعد پاسخ گويي (b2=0.404)، تضمين (b2=0.316)، اطمينان (b2=0.312) و بعد فيزيكي (b2=0.0207) اثر مثبت مستقيم بر رضايت زوجين در شرف ازدواج از كيفيت برنامه آموزشي و مشاوره اي دارد.

بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج پيشنهاد مي شود ديدگاه هاي زوجين در طراحي برنامه قبل از ازدواج مدنظر قرار گيرند و همچنين همه ابعاد كيفيت برنامه آموزشي و مشاوره اي قبل از ازدواج بخصوص بعد همدلي شناسايي و ارتقاء يابند.

https: //www.sid.ir/FileServer/JF/3000613969407.pdf


عنوان نشریه: روانشناسي تربيتي: پاييز 1388، دوره 1، شماره 1؛ از صفحه 32 تا صفحه 45.

 عنوان مقاله: تاثير آموزش برنامه آمادگي ازدواج بر باورهاي ارتباطي زوجين

 نویسندگان:  خلعتبري جواد، قربان شيرودي شهره، مهديون زهراالسادات

 آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

 چکیده:

تحقيق حاضر با هدف مطالعه تاثير آموزش برنامه آمادگي ازدواج بر باورهاي ارتباطي زوجين طراحي و اجرا گرديد.از 300 زوج كه در نيمه دوم سال 1387 و نيمه اول سال 1388 به مراكز بهداشتي درماني مشاوره قبل از ازدواج شهرستان كرمانشاه مراجعه كرده بودند، 40 نفر (20 نفر مرد و 20 نفر زن) بودند كه بالاترين نمره را در مقياس باورهاي ارتباطي در مقايسه با ساير اعضاي گروه كسب كرده بودند و در رده سني 17 تا 31 سال و در اولين تجربه ازدواج قرار داشتند به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.در مرحله بعدي، اين گروه 40 نفري به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايشي تقسيم شدند.20 نفر گروه آزمايشي (10 نفر مرد و 10 نفر زن) و 20 نفر گروه كنترل (10 نفر مرد و 10 نفر زن) را تشكيل دادند.گروه آزمايشي در كلاس هاي آموزش برنامه آمادگي ازدواج شركت داده شدند.داده هاي جمع آوري شده، به وسيله آزمون تحليل كوواريانس براي بررسي تغيير در باورهاي غيرمنطقي تحليل گرديد.نتايج نشان داد که آموزش برنامه آمادگي ازدواج در تغيير باورهاي ارتباطي زوجين موثر است و باورهاي غيرمنطقي ارتباطي به طور کلي در پس آزمون گروه آزمايش به طور معناداري کاهش پيدا کرده است.آموزش برنامه آمادگي ازدواج در تغيير باورهاي ارتباطي مردان متاهل موثر است.آموزش برنامه آمادگي ازدواج در تغيير باورهاي ارتباطي زوجين در مولفه باور به تخريب کنندگي مخالفت موثر است و آموزش برنامه آمادگي ازدواج در تغيير باورهاي ارتباطي زوجين در مولفه باور به عدم تغييرپذيري همسر موثر است.و همچنين از 5 خرده مقياس باورهاي ارتباطي، خرده مقياس هاي ذکر شده در پس آزمون تغيير معنادار داشته اند.و آموزش برنامه ازدواج در تغيير باورهاي ارتباطي زوجين در مولفه کمال گرايي جنسيتي موثر است.آموزش برنامه آمادگي ازدواج در تغيير باورهاي ارتباطي زوجين در مورد تفاوت هاي جنسي موثر است.

https: //www.sid.ir/Fileserver/JF/4010813880103.pdf