• شرکت کننده محترم؛

    خواهشمند است با دقت گزینه‌های مربوط به هر سطر را که به حالات خود نزدیک‌تر می‌دانید، انتخاب و علامت بزنید. لطفا: • به همه عبارات پاسخ دهيد. •• پاسخ كاملا درست وجود ندارد؛ پاسخی که به حالات و وضعیت شما نزدیک‌تر است، پاسخ درست است.
  • بخش اول

  • بخش دوم