• فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB, Max. files: 5.
    • لطفا صفر ابتدای شماره را درج نکنید!
    • توجه: درصورت ناموفق بودن تراكنش، 1. با اعلام نام و نام خانوادگي خود و نام آزمون به شماره 09196120171 (ثبت در ذيل سايت)، درخواست بررسي نمائيد. 2. هزينه آزمون را به شماره كارت 5041721058969776 بنام هراتيان واريز نمائيد.