• شركت‌كننده محترم؛ سلام

    در اين پرسشنامه، تعدادي جمله درباره مشكلات، احساسات و افكار شما در زمينه اجتماعي، مذهبي و شخصي كه غالباً در زندگي خود با آن روبرو هستيد، وجود دارد. براي آنكه بتوانيد به فهم و درك مسائل، مشكلات و احساسات خود نائل شويد، پاسخ خود را به هر عبارت با علامت زدن نمره‌اي كه در مقابل هر سؤال آمده است مشخص كنيد تا به اين ترتيب نشان دهيد كه آن اندازه درباره شما صدق مي‌كند و متناسب با حال فعلي شماست. ** حالا: (1) هيچ جمله‌اي را بدون پاسخ نگذاريد و تنها يك پاسخ را انتخاب كنيد. (2) مشخصات و پاسخ‌هاي شما مطمئناً محرمانه خواهند ماند. (3) وقت خود را با ترديد در انتخاب هدر ندهيد، پاسخ مورد نظر، نخستين پاسخي كه اولين بار به ذهن شما خطور مي‌كند.