• شركت‌كننده محترم؛ سلام

    لطفا عبارت‌هاي زیر را به دقت بخوانید و با انتخاب يكي از گزينه‌ها، میزان وجود هر یک از نیازها يا گرايش‌هاي فهرست‌شده را در خودتان مشخص كنيد.