• شركت‌كننده محترم؛ لطفا ميزان موافقت خود با عبارات زير را با انتخاب يك عدد،‌ مشخص كنيد.