• لطفا تمام سوالات را با توجه به تغییرات زندگی زناشویی تان در هفته گذشته پاسخ دهید.