کتاب ها

مشاوره پیش از ازدواج؛ اصول، مبانی و راهبردهای عملی

جانبزرگی، مسعود، چاپ اول، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم

مشاوره ازدواج و خانواده‌درمانی

نوابي‌نژاد شکوه، چاپ چهارم، انجمن اوليا و مربيان، تهران، 1380، 130ص؛ 5م 9ن/10HQ.

مشاوره قبل از ازدواج با نگاه کاربردي

موسوي، اشرف‌سادات، مهر کاويان، تهران، 1386، 154ص؛ 5م 86م/ 10HQ.

راهنمای ازدواج موفق

اليس، آلبرت و رابرت هارپر، ترجمة الهام شفيعي، رسا، تهران، 1385، 136ص؛ 2ر 7الف/34HQV.

هفت اصل اخلاقي براي موفقيت در ازدواج

گاتمن، جان و نان سيلور، ترجمة مهدي قراچه داغي، آسيم، تهران، 1388، 291ص؛ 7هـ 2گ/ 743HQ.

نقش بهداشت روان در ازدواج، زندگي زناشويي و طلاق

عسکري، حسين، چ1، گفتگو، تهران، 1380، 360ص؛ 7ن 5ع/743HQ.

مشاوره قبل از ازدواج

حسيني بيرجندي، سيدمهدي، چ4، آواي نور، تهران، 1383، 272ص.

ازدواج (آموزش پيش از ازدواج)

ميرمحمدصادقي، مهدي، سازمان بهزيستي کشور، معاونت فرهنگي و پيشگيري، دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، تهران، 1384، 221ص؛ 4د 9م/10HQ.