• شركت‌كننده محترم؛ سلام

    بعد از خواندن هر عبارت گزینه‌ای را که بیشتر با احساسات شما در آن موقیعت تطابق دارد، انتخاب كنيد.