• شرکت کننده محترم؛

    در جدول زير، عباراتي هست كه گاهي افراد درباره خودشان يا روابطشان بكار مي‌برند. لطفا باتوجه انتخاب يك عدد در طيف پاسخ، نشان دهيد توصيف مذكور، چقدر به شما شبيه است. (صفر: هیچ شباهتی به من ندارد. 10: کاملا شبیه من است)