• شرکت کننده محترم؛ لطفا با انتخاب یک عدد، نشان دهید عبارت مربوط، تا چه حد در مورد شما و والدین تان صدق می کند.

  • لطفا در پاسخ ها، تغییری ایجاد نکنید و کلید ارسال را لمس نمایید.