• شرکت کننده محترم؛ پرسش های ذیل، موضع گیری افراد درباره دوره آشنایی و انتخاب همسر را نشان می دهد. لطفا با انتخاب یک عدد، نشان دهید پاسخ شما به سوال، چیست. صفر: هیچ و 10: بسیار زیاد

  • لطفا بدون ایجاد تغییر در پاسخ ها، کلید ارسال را لمس کنید.

  • Hidden
  • Hidden