• شرکت کننده محترم؛ در ادامه، عباراتی را خواهید دید که درمورد رابطه ی شما و همسرتان است. لطفا با انتخاب یک پاسخ، نشان دهید که آن عبارت تا چه حد درمورد رابطه شما و همسرتان صادق است. لطفا تامل نکنید! اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد، جواب درست است.

  • شرکت کننده محترم؛ در ادامه، عباراتی را خواهید دید که درمورد روابط اعضای خانواده شما با یکدیگر است. لطفا با انتخاب یک پاسخ، نشان دهید که آن عبارت تا چه حد درمورد خانواده شما صدق می کند. لطفا تامل نکنید! اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد، جواب درست است.